Europos Parlamentas paskelbė 2022-uosius Europos jaunimo metais

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19216/europos-parlamentas-paskelbe-2022-uosius-europos-jaunimo-metais